Telnet - SOCKS プロキシサーバを使用

開き方

この設定では、SOCKS プロキシサーバを介して、ホストへ接続するかどうかを指定します。